Компјутерски компоненти и периферии – практикум

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерски компоненти и периферии – практикум

2.    Код

3ФЕИТ07З012

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Томислав Шуминоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Концепти на делови на компјутерски систем. Компоненти, стандарди и технологии за матични плочи, процесори, влезно/излезни уреди, магистрали. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за работа со компјутерски компоненти и ќе имаат познавање на актуелните технологии за изработка на компјутерски компоненти.

11.    Содржина на програмата: Вовед во структура на компјутерски системи. Компоненти на компјутерски системи.  Матични плочи и компоненти. Дизајн на матични плочи. Чипсети (chipset). Магистрали на матична плоча. Системски магистрали. Магистрали за проширување.  PCI. PCI Express. PC Card-PCMCIA. USB. FireWire. Процесори. Компоненти на процесор. Напредни технологии кај процесори. Брзина на процесори. Пакувања на процесори. BIOS. Видови, Карактеристики.   Меморија. Мемориска хиерархија. RAM меморија. Организација на RAM мемориски систем и модули. SDRAM. DDR SDRAM и верзии.  Пакувања на RAM модули. Медиуми за складирање голема количина податоци: магнетни дискови, flash меморија и дискови, SSD дискови, оптички медиуми, магнетна лента. Интерфејси на медиуми за складирање. IDE. SATA. SCSI, SAS. Интерфејси за приклучување  надворешни уреди и мрежа. Сериска и паралелна порта. USB. FireWire. Bluetooth. Ethernet.  Видео потсистем. Графички картички. Графички процесори. Монитори и дисплеи. Видови дисплеи. Системи за поврзување: S-Video, VGA, HDMI.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

1 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

15

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

20

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

40

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Scott Mueller

Upgrading and Repairing PCs, 22nd Ed.

Que Publishing

2015

2

Mike Meyers, Scott Jernigan

Mike Meyers’ CompTIA A+ Certification Passport, 6th Ed.

McGraw-Hill Education

2016

3

Jean Andrews

A+ Guide to Hardware, 9th Ed.

Course Technology

2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Michael Karbo

A Complete Illustrated guide to  the PC hardware

http://www.karbosguide.com

2016