Компјутерски методи за анализа на ЕЕС

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС

2.    Код

3ФЕИТ09Л014

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Рубин Талески

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со методите за пресметка и анализа на стационарни режими на работа на ЕЕС. Изработка на компјутерски програми и анализа на ЕЕС со помош на готови софтверски пакети.

11.    Содржина на програмата: Вовед, Основни равенки на трифазни гранки и системи, Матрица на електроенергетските системи, Општи методи за пресметка на напоните на јазлите, Метод за приближна пресметка на распределбата на моќностите, Матрици на трансформација, Пресметка на куси врски.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ, Р. ТалескиКомпјутерски методи за анализа на ЕЕСЕТФ1996