Компјутерски подржано геометриско моделирање

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерски подржано геометриско моделирање

2.    Код

3ФЕИТ08Л007

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Весна Андова

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Математика 1

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од афината геометрија и нејзината примена во моделирањето криви и површини, фракталите и итеративните функциски системи.  Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.  Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

11.    Содржина на програмата: Афини трансформации во рамнина. Итеративни функциски системи и фрактали. Алгоритми за генерирање фрактали. Основни модели на криви во рамнина. Безиеови криви и Б-сплајн криви (дефиниција, особини, алгоритми). Полиномни површини и сплајн површини. Алгоритам на de Casteljau, субдивизија. Моделирање криви и површини.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

40

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

55

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Посетеност на наставата

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Michael Barnsley Fractals everywhere Academic Press Proffesional, Inc., San Diego, CA, 1988

2

Јean Gallier Curves and Surfaces In Geometric Modeling: Theory And Algorithms Morgan Kaufmann Publishers 2000

3

Давид Ф. Роџерс Вовед во NURBS со историска перспектива Датапонс Дооел 2010

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gerald Farin Curves and Surfaces for GACD Academic press, San Diego, CA 2002