Компјутерски вештини и алатки – практикум

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерски вештини и алатки – практикум

2.    Код

3ФЕИТ07З011

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Данијела Ефнушева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање со вештини за работа во Linux ОС, како и работа со софтверски алатки за уредување на документи, табеларни пресметки, презентации, цртање блоковски шеми. По завршување на курсот студентите се здобиваат со основните вештини за работа на компјутерски систем и пишување на солидни документи: семинарски и дипломски работи.

11.    Содржина на програмата: Основни поими за оперативни системи. Вовед во Linux. Дрво на именици. Основни команди.  Апсолутни и релативни патеки. Дозволи на датотеки и именици. Прикажување и филтрирање датотеки. Уредувачи на текст во терминал: vi и vim. Графички уредувачи на текст: MS Word – напредни можности (форматирање, стилови, наслови, автоматска содржина, следење на промени во документ). Latex како систем за уредување документи. Структура на документ и дефинирање елементи.  Програми за работа со табеларни пресметки. Ќелии и табели. Форматирање. Формули. Функции. Подредување. Филтрирање.  Изработка на презентации. Концепти. Програми за изработка на презентации. Дизајн на слајдови. Анимации и транзиции. Алатки за цртање дијаграми и технички цртежи. Програмски блок дијаграми. Преглед на алатките на Open Office: Текстуален уредувач (Writer), табеларен уредувач (Calc), уредувач на презентации (Impress), уредувач на формули (Math).

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

0 + 1 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

0

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

25

16.3. Домашно учење

10

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

40

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Оценување и на лабораториските вежби. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и лабораториските вежби.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Nathan Clark Linux: Ultimate Beginner’s Guide, Vol. 1 CreateSpace Independent Publishing Platform 2016

2

Joe Habraken Office 2016 In Depth, 1st Ed. Que Publishing 2015

3

George Grätzer Practical LaTeX Springer 2014

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Stefan Kottwitz LaTeX Cookbook Packt Publishing 2015

2

Prof James Steinberg Open Office Basic: An Introduction CreateSpace Independent Publishing Platform 2012