Компјутерско моделирање во електроенергетиката

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерско моделирање во електроенергетиката

2.    Код

3ФЕИТ04Л009

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Софија Николова-Поцева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за компјутерско моделирање на елементи и процеси во електроенергетиката. Развивање на способност за анализа на состојби и процеси во електроенергетските постројки. Користење на специјализиран софтвер за решавање на конкретни проблеми во електроенергетиката.

11.    Содржина на програмата: Концепти и алгоритми за компјутерско моделирање. Моделирање на елементи од електроенергетски систем. Моделирање на енергетски процеси во хидроелектрични централи. Методи за оптимизација во енергетиката.Нумерички методи во електроенергетиката.Оптимална распределба на моќности помеѓу производните капацитети со уважување на напонските прилики. Модел на термоелектрична и хидроелектрична централа за анализа на бавни динамички промени. Моделирање на управувачки системи во електроенергетиката. Матрични методи за пресметка на струи на куси врски на собирници во разводни постројки. Користење на специјализирани софтверски пакети: Matlab/ Simulink, SimPowerSystems, Otimization Тoolbox, Control System Toolbox, MATPOWER, Power World Simulator, NEPLAN.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери и примена на специјализиран софтвер за анализи и пресметки во електроенергетиката

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J Arrillaga, N. R. WatsonComputer Modelling of Electrical Power SystemsJOHN WILEY & SONS, LTD2001

2

М. Calovic, A SaricOsnovi analize elektroenergetskih mreza i sistemaAkademska Misao2004

3

Jizhong ZhuOptimization of Power System OperationWiley-IEEE Press2009

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Damian FlynnThermal Power Plant Simulation and ControlThe Institution of Electrical Engineers2003

2

A.Ordys, A.W. Pike,M.A.Johnson, R.M. Katebi,  M.J. GrimbleModeling and Simulation of Power Generation PlantsSpringer Verlag1994

3

Federico MilanoPower System Modelling and ScriptingSpringer2010