Компјутерско моделирање во електроенергетиката

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерско моделирање во електроенергетиката

2.    Код

3ФЕИТ04Л009

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Софија Николова-Поцева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за компјутерско моделирање на елементи и процеси во електроенергетиката. Развивање на способност за анализа на состојби и процеси во електроенергетските постројки. Користење на специјализиран софтвер за решавање на конкретни проблеми во електроенергетиката.

11.    Содржина на програмата: Концепти и алгоритми за компјутерско моделирање. Моделирање на елементи од електроенергетски систем. Моделирање на енергетски процеси во хидроелектрични централи. Методи за оптимизација во енергетиката.Нумерички методи во електроенергетиката.Оптимална распределба на моќности помеѓу производните капацитети со уважување на напонските прилики. Модел на термоелектрична и хидроелектрична централа за анализа на бавни динамички промени. Моделирање на управувачки системи во електроенергетиката. Матрични методи за пресметка на струи на куси врски на собирници во разводни постројки. Користење на специјализирани софтверски пакети: Matlab/ Simulink, SimPowerSystems, Otimization Тoolbox, Control System Toolbox, MATPOWER, Power World Simulator, NEPLAN.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери и примена на специјализиран софтвер за анализи и пресметки во електроенергетиката

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата.

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.   Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J Arrillaga, N. R. Watson Computer Modelling of Electrical Power Systems JOHN WILEY & SONS, LTD 2001

2

М. Calovic, A Saric Osnovi analize elektroenergetskih mreza i sistema Akademska Misao 2004

3

Jizhong Zhu Optimization of Power System Operation Wiley-IEEE Press 2009

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Damian Flynn Thermal Power Plant Simulation and Control The Institution of Electrical Engineers 2003

2

A.Ordys, A.W. Pike,M.A.Johnson, R.M. Katebi,  M.J. Grimble Modeling and Simulation of Power Generation Plants Springer Verlag 1994

3

Federico Milano Power System Modelling and Scripting Springer 2010