Компјутерско водење на процеси

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерско водење на процеси

2.    Код

3ФЕИТ01Л007

3.    Студиска програма

КСИАР, КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Миле Станковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Со следење и положување на предметот студентот ќе се запознае со управувањето на процесот со помош на компјутер, било тој да е микропроцесор, микроуправувач, PC компјутер или индустриски компјутер. Со овој предмет се продолжува со примена на теоретските знаења изучени во предметите Теорија на автоматско управување 1 и 2 и Теорија на системи. Цел на предметот е да се види поврзаноста на веќе изучената теорија со примената на управување на процесите со компјутер и тоа имајќи ги во предвид и хардверските и софтверските аспекти на проблемот. Со тоа, студентот ќе стане компетентен за проектирање и проучување на управување на процеси со компјутер, како од хардверски така и од софтверски аспект.

11.    Содржина на програмата: Основи на компјутерско водење. Концепти на компјутерско управување. Хардверски аспекти или техничката опрема на КВП системите. Влез и излез на податоци во процесниот компјутер. Елементи на управувачко коло. Софтверски  аспекти  на  КВП  системите: Управување  на  процесите  во  реално  време; Управување со употреба на интерапт; Модови на активирање на програмски блокови; Дејствување со интерапт; Компјутерско водење на сложени системи; Почетни приоди кон системска декомпозиција; Хиерархиско управување; Мултислојно управување; Повеќенивоовско управување. Линеарно дигитално управување. Дискретно состојбени КВП системи: Дво-состојбени управувачки системи; Секвенцијални системи. Примери за КВП системи: Управување со температурен процес со примена на микроуправувач; Хиерархиско управување на печка за печење на тули; Дискретни ПИД управувачи и нивна оптимизација; Дискретни управувачи во простор на состојби; Пол-нула поништувачки управувачи; Дискретно управување на процеси со големо временско

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

5

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и навремено изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Миле Ј. Станковски, Татјана Колемишевска-ГугуловскаКомпјутерско водење на процесиЕТФ Скопје2006

2

Branko NovakovicKompjutersko vodjenje procesaSveuciliste u Zagrebu2001

3

Karl A Astrom, Bjorn WittenmarkComputer-Controlled Systems: Theory and DesignDover Publications2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Drago Matko, S. Strmcnik, B. Zupancic, G. MusicRacunalnicko vodenje procesovUniverza v Ljubljani, FEE1995