Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација

Код: 3ФЕИТ03002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+1

Наставник: Вон. проф. д-р Живко Коколански

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање знаења за компјутерско-базирани мерни системи, нивни карактеристики и архитектури. Разбирање на карактеристики на системите за аквизиција на податоци. Разбирање на процесот за дизајн, имплементирање, документирање и тестирање на виртуелни мерни инструменти.

Содржина на предметната програма: Вовед во компјутерско-базирани мерни системи.  Концепти за скалабилност, читливост и одржливост при развојот на виртуелни мерни инструменти. Техники за минимизирање на времето за развој на виртуелна инструментација и подобрување на стабилност. Напредни програмски архитектури и синхронизација. Мултитридинг и мултитаскинг концепти кај компјутерските мерни системи. Пренос на мерни податоци во компјутеризирани мерни системи. Комуникациски стандарди и инструментациски драјвери.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Rick Bitter,‎ Taqi Mohiuddin,‎ Matt Nawrocki LabView: Advanced Programming Techniques, Second Edition CRC Press 2006
2 Maurizio Di Paolo Emilio Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design Springer 2013
3 Dan Necsulescu,‎ R. Baican Applied Virtual Instrumentation WIT Press 2000
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 National Instruments LabVIEW Core 3 National Instruments 2014
2 J.Beyon Labview Programming, Data Acqusition and Analysis Prentice Hall 2001