Компјутерски и нумерички методи во метрологија

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Компјутерски и нумерички методи во метрологија

Код: 3ФЕИТ03003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Марија Чундева-Блајер

Цели на предметната програма (компетенции): Систематско разбирање и усовршување на методите на истражување поврзани со моделирање и нумеричко пресметување во метрологијата, -Разбирање, проектирање, примена и адаптација на напредни модели во метрологијата, -Критичка анализа, евалуација и синтеза на нови и комплексни модели на мерни уреди и системи.

Содржина на предметната програма: Вовед во компјутерски и нумерички методи во метрологијата. Методи за анализа на мерни уреди и нивните метролошки карактеристики. Моделирање, идентификација и анализа на системи во метрологијата. Нумерички методи во метрологија. Методи за анализа на нелинеарни појави во метролошки уреди и системи (метод на конечни диференци, метод на гранични елементи, метод на конечни елементи, хибридни методи). Статичка и динамичка анализа на метролошките карактеристики на мерните уреди. Примена на детерминистички и стохастички оптимизациски методи за метролошко усовршување и оптимирање на мерни системи и уреди.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 F. Pavese, A. B. Forbes Data Modeling for Metrology and Testing in Measurement Science (Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology), Birkhauser Boston, Springer Science+Business Media, LLC 2009
2 F. Pavese, M. Bаer, J-R Filtz, A. B. Forbes, L. Pendrill, K. Shirono Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing: AMCTM (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences) World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2012
3 A. Morris Measurement and Instrumentation Principles Butterworth-Heinemann Linacre House, Oxford 2001
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 J.Beyon LabVIEW Programming, Data Acquisition and Analysis Prentice Hall 2001
2 G. Johnson R. Jennings LabVIEW Graphical Programming McGraw Hill 2006