Компјутерски мрежи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Компјутерски мрежи
2. Код 4ФЕИТ07З006
3. Студиска програма КТИ,КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/5, IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Марија Календар
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Податочни структури и програмирање
Ислушан: Компјутерски архитектури
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со основните концепти на компјутерските мрежи, сите мрежни слоеви, од компјутер до компјутер, запознавање со протоколи на соодветни мрежни нивоа. По завршување на курсот студентите имаат компетенции за: работа во мрежна околина и познавање на основните концепти на компјутерските мрежи; работа со протоколите од апликациското ниво (HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS и други) и детално познавање на нивната структура, дизајн и начин на користење; детално познавање и работа со протоколите од транспортното ниво, надежен и ненадежен пренос, длабоко познавање на протоколите UDP и TCP и основно познавање на работа со мрежни сокети; познавање и користење на мрежно IP ниво, IP адресирање и соодветните рутирачки протоколи и алгоритми.
11. Содржина на програмата: Вовед во компјутерски мрежи. Интернет. Мрежи со комутација на пакети. Мрежи со комутација на кола. Компоненти на доцнење. Пропусност. Историја на развој на компјутерски мрежи. Примена на TCP/IP слоевит модел во компјутерските мрежи. Апликациско ниво. Архитектура на мрежни апликации. Протоколи. Запознавање со Веб, HTTP и FTP. Email: запознавање со SMTP, POP3 и IMAP протоколи. DNS и негова примена. Точка-точка апликации. Транспортно ниво. Сервиси на транспортно ниво. Мултиплексирање и демултипексирање. Безконекциски пренос на податоци. Ненадежен протокол за пренос на податоци. Протокол UDP и примена. Механизми за надежен пренос на податоци. Go-back-N. Selective Repeat. Конекциско-ориентиран пренос на податоци. Протокол TCP. Контрола на тек. Варијанти на TCP. Мрежно ниво. Препраќање и рутирање. IP протокол: IPv4 и IPv6. ICMP протокол. Рутирање во Интернет. Рутирачки алгоритми – преглед.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежбиа
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 25
16.3. Домашно учење 80
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 10
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 80
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Оценување и на лабораториските вежби.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 James Kurose, Keith Ross Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Edition Pearson 2021
2 Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, David J. Wetherall Computer Networks 6th ed. Pearson 2021
3 Larry L. Peterson, Bruce S. Davie Computer Networks: A Systems Approach, 6th Ed. Morgan Kaufmann 2021
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ендрју С. Таненбаум Компјутерски мрежи превод влада 2010
2 Douglas E. Comer Computer Networks and Internets, 6th Ed. Pearson 2014