Компјутерски поддржано геометриско моделирање

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Компјутерски поддржано геометриско моделирање
2. Код 4ФЕИТ08Л006
3. Студиска програма NULL
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Весна Андова
9. Предуслов за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции). Да се усвојат основните поими од Евклидска и афината геометрија и нејзината примена. Да се усвојат техники за моделирање и работа со фрактали, криви и површини. Овие техники да може да ги употреби во соодветен софтвер. Да развие способност за аналитичко мислење, критички мислење, способност за визуелизација и креативно размислување. Да ги презентира јасно и прецизно своите решенија. Да може да напише научен/стручен текст и истиот да го презентира.
11. Содржина на програмата: Афини трансформации во рамнина. Итеративни функциски системи и фрактали. Алгоритми за генерирање фрактали. Основни модели на криви во рамнина. Безиеови криви и Б-сплајн криви (дефиниција, особини, алгоритми). Полиномни површини и сплајн површини. Алгоритам на de Casteljau, субдивизија. Моделирање криви и површини.
12.Методи на учење Предавања, презентации, аудиториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 2 + 0 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 35
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 65
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовна посетеност на наставата.
20. Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два тестови со времетраење до 60 минути (во 8. и 15. недела) и проектна задача која треба да ја предаде пред завршување на семестарот. За студентите кои ги положиле тестовите, може да се спроведе завршен устен испит во траење од 60 минути. Во конечната оценка влегуваат поените од тестовите, проектната задача и завршниот устен испит. Не е дозволено користење на литература за време на парцијалните испити освен ако не е нагласено поинаку.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит со времетраење од 120 минути. За студентите кои го положиле писмениот испит, може да се спроведе завршен устен испит. Во конечната оценка влагуваат поените од писмениот испит и завршниот устен испит. Писмениот испит се состои од два дела, теоретски дел на кој не е дозволено користење на литература и задачи.

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Michael Barnsley Fractals everywhere Academic Press Proffesional, Inc., San Diego, CA 1988
2 Јean Gallier Curves and Surfaces In Geometric Modeling: Theory And Algorithms Morgan Kaufmann Publishers 2000
3 Давид Ф. Роџерс Вовед во NURBS со историска перспектива Датапонс Дооел 2010
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Gerald Farin Curves and Surfaces for GACD Academic press, San Diego, CA 2002