Компјутерско водење на процеси

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Компјутерско водење на процеси
2. Код 4ФЕИТ01Л006
3. Студиска програма КСИАР,КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Весна Ојлеска Латкоска
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Сигнали и системи и (Системи на автоматско управување или Теорија на автоматско управување 1)
10. Цели на предметната програма (компетенции). Со следење и положување на предметот студентот ќе се запознае со управувањето на процесот со помош на компјутер, било тој да е микропроцесор, микроуправувач, PC компјутер или индустриски компјутер. Со овој предмет се продолжува со примена на стекнатите теоретски знаења од теорија на управување, имплементирајќи познати и нови алгоритми за управување со помош на компјутер, a имајќи ги предвид и хардверските и софтверските аспекти на проблемот. Со тоа, студентот ќе стане компетентен за проектирање и проучување на управување на процеси со компјутер, како од хардверски така и од софтверски аспект.
11. Содржина на програмата: Основи на компјутерско водење. Концепти на компјутерско управување. Хардверски аспекти или техничката опрема на КВП системите. Влез и излез на податоци во процесниот компјутер. Елементи на управувачко коло. Софтверски аспекти на КВП системите: Управување на процесите во реално време; Управување со употреба на интерапт; Модови на активирање на програмски блокови; Дејствување со интерапт; Компјутерско водење на сложени системи; Почетни приоди кон системска декомпозиција; Хиерархиско управување; Мултислојно управување; Повеќенивоовско управување. Линеарно дигитално управување. Дискретно состојбени КВП системи: Дво-состојбени управувачки системи; Секвенцијални системи. Примери за КВП системи: Управување со температурен процес со примена на микроуправувач; Хиерархиско управување на печка за печење тули; Дискретни ПИД управувачи и нивна оптимизација; Дискретни управувачи (ДУ) во простор на состојби; Пол-нула поништувачки управувачи; ДУ на процеси со големо временско доцнење.
12.Методи на учење Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 20
16.2. Самостојни задачи 10
16.3. Домашно учење 75
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 5
17.2. Семинарска работа/проект 15
17.3. Активност и учење 5
17.4. Завршен испит 75
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби, како и успешно и навремено изработени лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, со времетраење од 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите, како и проектна задача, која се презентира/брани за време на семестарот.
1. Студентите кои ги положиле парцијалните испити, се смета дека го положиле завршниот писмен испит. Дополнително, може да се спроведе и завршен устен испит (со времетраење од максимум 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити, тестовите, проектната задача, како и завршниот устен испит (ако е спроведен).
2. Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (со времетраење од 120 минути). За студентите кои го положиле завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (со времетраење од максимум 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од завршниот писмен испит, тестовите, проектната задача, како и завршниот устен испит (ако е спроведен).
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Миле Ј. Станковски, Татјана Колемишевска-Гугуловска Компјутерско водење на процеси ЕТФ Скопје 2006
2 Branko Novakovic Kompjutersko vodjenje procesa Sveuciliste u Zagrebu 2001
3 Karl A Astrom, Bjorn Wittenmark Computer-Controlled Systems: Theory and Design Dover Publications 2011
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Drago Matko, S. Strmcnik, B. Zupancic, G. Music Racunalnicko vodenje procesov Univerza v Ljubljani, FEE 1995