Компресија и пренос на мултимедиски сигнали

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Компресија и пренос на мултимедиски сигнали

2.    Код

3ФЕИТ10Л019

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Венцеслав Кафеџиски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се стекне со теоретски и практични познавања на техниките и стандардите за кодирање (компресија) на говор, музика, слика и видео, дигитална телевизија, техники и протоколи за стриминг на мултимедиски сигнали, видео конференција и видео надгледување.

11.    Содржина на програмата: Компресија на податоци без загуби: Хафманово и аритметичко кодирање, техники базирани на речник (Лемпел – Зив кодирање). Вокодер методи за кодирање на говор: LPC, CELP и други. Трансформациско кодирање, кодирање на сигнали со подопсези и вејвлети. Кодирање на слика, постапки и стандарди. Кодирање на аудио. MPEG аудио кодирање: MP3, AAC, HE-AAC, xHE-AAC. Кодирање на видео: MPEG1, MPEG2, H261, H263, H.264/AVC, H.265/HEVC. Дигитална телевизија: терестријална, кабелска, сателитска. IPTV. Снабдувачи со содржина (Content Providers) и мрежи за доставување на содржина (Content Delivery Networks). Caching. OTT (Over The Top) снабдувачи и сервиси. Интернет телевизија. Видео стриминг. Live стриминг. Видео конференција и телеприсуство. Протоколи за стриминг во реално време. HТTP базирани стриминг протоколи. MPEG-DASH. Видео надгледување и примена. Пренос на мултимедиски сигнали преку мобилни системи од 4G и 5G. Caching: теоретски основи, мрежна архитектура, femtocaching, cashing во D2D мрежи.

12.    Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашно учење, проектни задачи, посета на компании и предавања од експерти од стопанството.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

35

16.2. Самостојни задачи

0

16.3. Домашно учење

70

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

35

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Венцеслав КафеџискиКомпресија и пренос на мултимедиски сигналиИнтерна скрипта ФЕИТ2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Калид СајудВовед во компресија на податоци, 4 изданиеМорган Кауфман2012

2

Бени БингВидео кодирање и стриминг од следната генерација, 1 изданиеВајли2015

3

Вес СимпсонВидео преку IP: IPTV, интернет видео, H.264, P2P, WebTV и стриминг: комплетен водич за разбирање на технологијатаФокал Прес2008