Комутација и рутирање

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Комутација и рутирање

2.    Код

3ФЕИТ10Л021

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Тони Јаневски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Интернет технологии

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Изучување и теоретска и практична анализа на: современи дигитални комутациски структури и системи во  телефонска мрежа, сигнализација  и сигнализациски протоколи, синхронизација, склопови за брза пакетска комутација, комутација на пакети, теорија на рутирање и рутирачки протоколи во  Интернет.

11.    Содржина на програмата: Вовед во комутација. Историски развој на комутациските системи. Телефонска мрежа. Дигитални комутациски структури и системи. Сигнализација  и сигнализациски протоколи. Синхронизација. Вовед во Интернет рутирање. Комутација на пакети (L2/L3). Теорија на рутирање.  Протоколи за рутирање. Комутација во IP базирани мрежи за VoIP. Идни техники за комутација и рутирање.

12.    Методи на учење: Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби. Консултации со студентите. Изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

85

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

17.2. Семинарска работа/проект

17.3. Активност и учење

17.4. Завршен испит

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Завршени сите активности по предметот, предавања, аудиторсики и лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Самоевалуација.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Тони ЈаневскиКомутација и рутирањеУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Toni JanevskiInternet Technologies for Fixed and Mobile NetworksArtech House2015

2

Toni JanevskiNGN Architectures, Protocols and ServicesJohn Wiley and Sons2014

3

Roger L. FreemanFundamentals of TelecommunicationsJohn Wiley and Sons2005