Комутација и рутирање

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Комутација и рутирање
2. Код 4ФЕИТ10З015
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар II/3 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Тони Јаневски
9. Предуслов за запишување на предметот Ислушан: Математика 2
10. Цели на предметната програма (компетенции). Студентот се стекнува со теоретски и практични знаења за работа со современи дигитални комутациски структури и системи во телекомуникациски мрежи, сигнализација и сигнализациски протоколи, синхронизација, склопови за брза пакетска комутација, комутација на пакети, теорија на рутирање и рутирачки протоколи во Интернет и IP мрежите. Студентот се стекнува со комптенеција за работа со современите системи за комутација и рутирање.
11. Содржина на програмата: Вовед во комутација. Комутациски системи. Дигитална комутација (структури и системи). Сигнализација во телекомуникациски мрежи, и сигнализациски протоколи. Синхронизација во телекомуникациски мрежи. Вовед во Интернет/IP рутирање. Пакетска комутација. Теорија на Интернет/IP рутирање. Протоколи за рутирање (RIP, OSPF, BGP, и др.). Протоколи за мултикаст рутирање. Квалитет на сервисите во пакетски комутираните мрежи. Идни техники за комутација и рутирање.
12.Методи на учење Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби. Консултации со студентите. Изработка на семинарски работи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 85
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 10
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 90
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Завршени сите активности по предметот, предавања, аудиторсики и лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Два колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит во предвидените испитни сесии. Студентот опционално ќе може да изработи семинарска работа и да ја предаде до крајот на семестарот.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Комутација и рутирање Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 2011
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Тони Јаневски Internet Technologies for Fixed and Mobile Networks Artech House, USA 2015
2 Тони Јаневски NGN Architectures, Protocols and Services John Wiley and Sons 2014
3 Roger L. Freeman Fundamentals of Telecommunications John Wiley and Sons 2005