Конвексна оптимизација со примена

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Конвексна оптимизација со примена

Код: 3ФЕИТ08009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков, Проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на теоријата на конвексна оптимизација. Способност за анализа и решавање на оптимизациски проблеми кои произлегуваат од системски модели во инженерството.

Содржина на предметната програма: Елементи од конвексна анализа. Конвексни множества. Конвексни функции. Препознавање на конвексни оптимизациски проблеми во инженерството. Оптимални услови и дуалност. Лагранжова дуална функција. Линеарно програмирање. Симплекс метода. Метод на најмали квадрати. Семидефинитно програмирање. Примена во машинско учење и статистика, телекомуникациско инженерство и ИКТ. Користење на CVX солвер во Matlab.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 S. Boyd and L. Vandenberghe Convex Optimization Cambridge University Press 2004
2 P. Venkataram Applied Optimization with MATLAB Programming John Wiley and Sons 2009
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 W.Sun, Ya-X.Yuan Optimization Тheory and Мethods: Nonlinear  Programming Springer 2006