Квалитет на електрична енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Квалитет на електрична енергија

2.    Код

3ФЕИТ09Л013

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јовица Вулетиќ

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со терминологијата и потребата од квалитетно напојување со електрична енергија. Добивање на основни познавања за причинители на пореметувања во квалитетот на напојувањето, запознавање со начините и методологијата за решавање на проблеми од областа на квалитет на електрична енергија. Способност за моделирање, мониторинг, мерење и анализа на резултати.

11.    Содржина на програмата: Вовед, терминологија и класификација на појави опфатени со квалитетот на електрична енергија. Хармоници и резонанса. Напонски јами/пропади и скокови, краткотрајни и долготрајни прекини. Транзиентни пренапони. Фликер. Напонска несиметрија, засеци и шум. Стандардни нисконапонски системи. Заземјување и ожичување како фактор на квалитетот на електрична енергија. Следење на квалитетот на електрична енергија. Мерна опрема, прилагодување и избор на мерени и влезни големини. Стандарди (EN 50160, IEEE 519).

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби и користење на софтверски алатки.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработка на лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ристо Ачковски Квалитет на електрична енергија ФЕИТ 2013

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R.C. Dugan, M.F. McGranahan, S. Santoso, H.W. Beaty Electrical Power Systems Quality McGraw – Hill 2004

2

E.F. Fuchs,M.A.S. Masoum Power Quality in Power Systems and Electrical Machines Elsevier 2008