Линеарни статистички модели

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Линеарни статистички модели

Код: 3ФЕИТ08011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за најпопуларните статистички модели и методи, со посебен осврт кон регресионите статистички техники. Студентот се оспособува за избор на соодветен статистички модел,  за користење на софтвер за статистичко моделирање, како и за изведување заклучоци и презентирање на добиените резултати од статистичката анализа на практични проблеми.

Содржина на предметната програма: Проста линеарна регресија. Интервали на доверба и тестирање на хипотези  за параметрите на моделот. Генерализирани линеарни модели. Повеќедимензионална линеарна регресија. Анализа на остатоци. Анализа на варијанса. Вовед  во линеарни модели за временски серии. Користење на статистички софтвер за линеарно статистичко моделирање.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ј. P. Marques de SaApplied statistics  using SPSS, STATISTICA,  MATLAB and RSpringer2007

2

Annette J.  DobsonAn Introduction to Generalized Linear  ModelsCHAPMAN &  HALL/CRC2000

3

Michael H Kutner,‎ Christopher Nachtsheim, John Neter, William LiApplied Linear Regression ModelsMcGraw-Hill2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G.Jay KernsIntroduction to Probability and Statistics Using RCran.r-project.org  ISBN: 978-0-557-24979-42011

2

Douglas C. Montgomery, George C. RungerApplied Statistics and Probability for EngineersJohn Wiley & Sons2003