Мали хидроелектрични централи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Мали хидроелектрични централи

2.    Код

3ФЕИТ04Л011

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Вангел Фуштиќ

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање на стручно знаење за проектирање техничка документација за градба на објектите на малите хидроелектрични централи, избор на електротехничката опрема и поврзување на ЕЕС.

11.    Содржина на програмата: Мали хидроцентрали (МХЕЦ), класификација, значење. Мали ХЕЦ на речен водотек. Мали ХЕЦ на брзи планински водотеци. Зафати и хидротехнички дел на МХЕЦ. Машински згради. Типови погонски турбински кола за МХЕЦ. Типови генератори за МХЕЦ. Електротехничка опрема. Заземјување и громобранска заштита. Управување и мониторинг на МХЕЦ. Рехабилитација на МХЕЦ. Проект на електротехнички дел на МХЕЦ. Изработка на тендерска документација на МХЕЦ.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, креирање техничка документација за реални проекти на малите хидроцентрали, стручни предавања на инженери од практиката, самостојна изработка на проектни задачи за избор на опрема во малите хидроцентралите.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработка на семинарска работа

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Студентот треба да изработи семинарска работа и истата да ја предаде до крајот на семестарот во кој се слуша предметот. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит и изработената семинарска работа.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Студентска анкета и самоевалуација

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Фуштиќ Мали хидроцентрали, интерна скрипта ЕЦРП, ФЕИТ 2006

2

Тематска мрежа на мали ХЕЦ Прирачник како да се изгради мала ХЕЦ Европска асоцијација за мали ХЕЦ 2004

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Годфри Бојл Обновлива енергија Оксфорд 2004

2

Ник Џенкинс Вгнездено производство ИЕЕ 2000

3

Ј. Шапалаз и др. Мини хидроцентрали ПАЦЕР – Швајцарија 1995