Математика 2

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Математика 2

2.    Код

3ФЕИТ08Л010

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

7.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од теоријата на матици, детерминанти, векторски простори, аналитичка геометрија,  бројни и функционални редови. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.  Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

11.    Содржина на програмата: Теорија на матрици, основни поими, операции, видови матрици. Детерминанти, особини и пресметување. Векторски простори, линеарна независност на вектори, база и димензија. Инверзни матрици, ранг на матрица, сопствени вредности и сопствени вектори на матрица, примена на матриците за решавање системи линеарни равенки. Вектори во простор, скаларен, векторски и мешан производ. Аналитичка геометрија во простор. Бројни редови, особини и конвергенција. Функционални редови, особини и конвергенција. Степенски редови, Фуриеови редови.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 3 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

210

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

40

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

нема

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (во 8. и 15. недела од семестарот, во времетраење од најмногу 90 минути) , а во текот на часовите може да се спроведат и тестови. Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење најмногу 135 минути). За студентите кои ги положиле парцијалните испити, односно писмениот испит, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење најмногу 60 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити, односно писмениот испит, како и поените од тестовите и завршниот устен испит.

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Соња Геговска-Зајкова, Катерина Хаџи-Велкова Санева Предавања од предметот Математика 2 ФЕИТ, УКИМ 2015

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Глин Џејмс Математика на модерен  инженеринг Арс Ламина (Дел од програмата на Владата за превод на книги) 2009