Математика 2

Последна измена: февруари 24, 2021

1.    Наслов на наставниот предмет

Математика 2

2.    Код

3ФЕИТ08Л010

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

7.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими од теоријата на матици, детерминанти, векторски простори, аналитичка геометрија,  бројни и функционални редови. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.  Добиените знаења се неопходни за проучување на електротехниката.

11.    Содржина на програмата: Теорија на матрици, основни поими, операции, видови матрици. Детерминанти, особини и пресметување. Векторски простори, линеарна независност на вектори, база и димензија. Инверзни матрици, ранг на матрица, сопствени вредности и сопствени вектори на матрица, примена на матриците за решавање системи линеарни равенки. Вектори во простор, скаларен, векторски и мешан производ. Аналитичка геометрија во простор. Бројни редови, особини и конвергенција. Функционални редови, особини и конвергенција. Степенски редови, Фуриеови редови.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 3 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

210

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

40

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

нема

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Соња Геговска-Зајкова, Катерина Хаџи-Велкова Санева Предавања од предметот Математика 2 ФЕИТ, УКИМ 2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Глин Џејмс Математика на модерен  инженеринг Арс Ламина (Дел од програмата на Владата за превод на книги) 2009