Математика 3

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Математика 3

2.    Код

3ФЕИТ08З011

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Математика 1 Ислушани: Математика 2

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими за диференцијално и интегрално сметање на функции од повеќе променливи, криволиниски и површински интеграли и обични диференцијални равенки. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

11.    Содржина на програмата: Дефиниција на функција од повеќе променливи. Гранична вредност и непрекинатост. Парцијални изводи. Диференцијабилност. Извод на сложена функција. Изводи на функција по правец. Градиент. Тангентна рамнина. Екстремни вредности. Интегрално сметање на функции од повеќе променливи. Криволиниски и површински интеграли. Диференцијални равенки

12.    Методи на учење: Предавања, презентации и аудиториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 3 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

210

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

60

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Douglas J. Faires, Barbara T. Faires

Calculus

Random House, New York

1988