Математика 4

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Математика 4
2. Код 4ФЕИТ08Л010
3. Студиска програма ТКИИ,КХИЕ,КСИАР,ЕЕС,ЕЕПМ,ЕАОИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар II/4 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Математика 1 и Математика 2

10. Цели на предметната програма (компетенции). Да се усвојат основните поими и методи од комплексната анализа и од веројатност. Развој на аналитичко мислење, критички способности, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза. По завршување на курсот, студентот е способен:

• да врши пресметки со комплексни броеви и да решава равенки во множеството на комплексни броеви,

• да работи со комплексни функции,

• да го разбере поимот за аналитичност на функција,

• да решава интеграли од комплексни функции со примена на теоријата на остатоци,

• да пресметува веројатност на случајни настани,

• да го разбере концептот за случајна променлива и случаен вектор,

• да применува различни видови распределби на случајна променлива во реални проблеми,

• да ја интерпретира и применува централната гранична теорема,

• да решава проблеми од електротехниката и информациските технологии со примена на методи од комплексната анализа и теоријата на веројатност,

• да ги следи инженерските предмети во погорните студиски години.

11. Содржина на програмата: Комплексни броеви. Алгебра на комплексни броеви. Множества во комплексна рамнина. Функции од комплексна променлива. Аналитичност. Коши-Риманови равенки. Елементарни функции. Интеграл од комплексна функција по контура. Кошиева интегрална формула. Тајлоров и Лоранов ред. Нули и сингуларитети. Теорија на остатоци .

Основни поими од теорија на веројатност. Класична и геометриска дефиниција на веројатност. Условна веројатност. Независност на настани. Формула за тотална веројатност и Баесова формула. Случајна променлива, бројни карактеристики на случајна променлива, некои поважни распределби. Функција од една случајна променлива. Случајни вектори. Независност на случајни променливи. Условни распределби на случајни променливи. Бројни карактеристики на случаен вектор. Гранични теореми.

12. Методи на учење Предавања, презентации, аудиториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 3 + 0 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 35
16.2. Самостојни задачи 10
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 30
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 70
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит редовна посета на наставата и реализирани тестови
20. Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (во 8. и 15. недела од семестарот, во времетраење од најмногу 90 минути) , а во текот на часовите може да се спроведат и тестови. Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење најмногу 135 минути). За студентите кои ги положиле парцијалните испити, односно писмениот испит, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење најмногу 60 минути).

Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити, односно писмениот испит, како и поените од тестовите и завршниот устен испит.

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 К. Хаџи-Велкова Санева, С. Атанасова, А. Бучковска Збирка решени задачи од веројатност УКИМ 2016
2 А. Бучковска, К. Хаџи-Велкова Санева, С. Атанасова Вовед во веројатност за инженери ФЕИТ/УКИМ 2018
3 Е.Б.Саф, А.Д.Снајдер Основи на комплексната анализа со примени во инженерството и науката Арс-Ламина-публикации (превод на дело) 2014
4 Џејмс Браун и Руел Черчил Комплексна анализа и примени МекГро-Хил 2004