Материјали за складирање и конверзија на енергија

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Материјали за складирање и конверзија на енергија

Код: 3ФЕИТ08012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставници: Вон.проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Добивање знаење за материјалите што се користат за складирање и конверзија на енергијата. Посебен акцент е даден на најновите концепти за дизајн на материјалите, како и на технологиите за нивна примена во зголемување на енергетската ефикасност.

Содржина на предметната програма: Видови материјали за складирање и конверзија на енергијата. Методи за карактеризација и испитување на материјалите. Принцип на работа на горивните ќелии, батериите, кондезаторите и сончевите ќелии. Еколошки и економски аспекти на материјалите што се користат за складирање и конверзија на енергијата. Термодинамички процеси во материјалите, материјали за топлинска изолација и заштеда на енергија. Топлинска изолација кај енергетски пасивните згради.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Yaar Demirel Energy: Production, Conversion, Storage, Conservation and Coupling Springer 2012
2 D. Scherson, J. Harb, M. Tao Fundamentals of Energy Storage and Conversion: ECS Transactions: Volume 13, Issue 17 The Electrochemical Society 2008
3 Џон Ендруз,  Ник Џели Наука за енергетика принципи, технологии и влијанија Дата Понс 2009
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 G. Amatucci, A. Manthiram, W. Van Schalkwijk, R. Mantz, C. Bock, V. Ramani Nanomaterials for Energy Conversion and Storage, Issue 31 The Electrochemical Society 2008