Менаџмент и инженерска економика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Менаџмент и инженерска економика

2.    Код

3ФЕИТ04Л012

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со менаџерските техники и вештини неопходни за креирање и водење инженерски проекти и успешен бизнис, како и стекнување знаења за економските анализи и критериуми за вреднување на инженерските проекти како инвестиција

11.    Содржина на програмата: Историски развој и школи на менаџментот.  Основни принцип на манеџментот. Современи правци во развој на инженерскиот менаџмент. Анализа  на американскиот и јапонскиот стил на менаџирање. Основни функции на менаџментот: планирање, организирање, екипирање, одлучување, контрола. Математички методи и техники применети во менаџментот: линеарно програмирање, мрежно планирање (CPM. PERT, PDM). Методи за предвидување. Методи за поддршка на процесот на одлучување. Лидерство, комуникација, мотивација и решавање на конфликти во инженерски проекти. Основи на инженерската економика. Типови на каматни стапки. Дефиниција и пресметка на ануитет. Актуализација на парични токови. Амортизација и преостаната вредност. Методи за економско вреднување на инженерски проекти (NPV, BCR, IRR). Модели на залихи

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на задачи и анализа на практични ситуации, стручни предавања на инженери-менаџери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (секој со времетраење од 2 часа) или преку завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти или белешки од било кој вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев Менаџмент и инженерска економика ФЕИТ 2015

2

T. Eschenbach Engeenering Economy  Applying Theory to Practice Oxford Univesity Press 2003

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Stavric, M. Stamatovic, G. Kokeza Osnovi menadzmenta za inzenjere Akademska misao – Beograd 2005

2

E. Helfert Financial Analyses Tools and Techniques – McGraw Hill 2003

3

Бобек Шуклев Менаџмент Економски факултет – Скопје 2016