Менаџмент и инженерска економика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Менаџмент и инженерска економика

2.    Код

3ФЕИТ04Л012

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со менаџерските техники и вештини неопходни за креирање и водење инженерски проекти и успешен бизнис, како и стекнување знаења за економските анализи и критериуми за вреднување на инженерските проекти како инвестиција

11.    Содржина на програмата: Историски развој и школи на менаџментот.  Основни принцип на манеџментот. Современи правци во развој на инженерскиот менаџмент. Анализа  на американскиот и јапонскиот стил на менаџирање. Основни функции на менаџментот: планирање, организирање, екипирање, одлучување, контрола. Математички методи и техники применети во менаџментот: линеарно програмирање, мрежно планирање (CPM. PERT, PDM). Методи за предвидување. Методи за поддршка на процесот на одлучување. Лидерство, комуникација, мотивација и решавање на конфликти во инженерски проекти. Основи на инженерската економика. Типови на каматни стапки. Дефиниција и пресметка на ануитет. Актуализација на парични токови. Амортизација и преостаната вредност. Методи за економско вреднување на инженерски проекти (NPV, BCR, IRR). Модели на залихи

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на задачи и анализа на практични ситуации, стручни предавања на инженери-менаџери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

 

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас ИлиевМенаџмент и инженерска економикаФЕИТ2015

2

T. EschenbachEngeenering Economy  Applying Theory to PracticeOxford Univesity Press2003

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Stavric, M. Stamatovic, G. KokezaOsnovi menadzmenta za inzenjereAkademska misao – Beograd2005

2

E. HelfertFinancial Analyses Tools and Techniques –McGraw Hill2003

3

Бобек ШуклевМенаџментЕкономски факултет – Скопје2016