Мерења во електроенергетика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Мерења во електроенергетика

2.    Код

3ФЕИТ03Л004

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Владимир Димчев

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електротехника Ислушани: Мерења во електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од мерните методи и инструментацијата кои се применуваат во мерењата во електроенергетските системи.

11.    Содржина на програмата: Напонски и струјни мерни трансформатори, примена и одредување на грешки. Методи за мерење на еднофазна и трифазна моќност и фактор на моќност. Електронски и дигитални ватметри. Дигитални броила, принципи на функционирање, параметрирање, одредување на грешки. Мерење на отпорност на заземјувачи, напони на допир и чекор, распределба на потенцијали и специфична отпорност на тлото. Мерење на изолациски отпорности. Мерење на квалитет на електрична енергија.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Владимир ДимчевМерења во електроенергетикаФЕИТ, интерна скрипта2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

К. ИвасонМерење на струја, напон и моќностиЕлсевиер1999

2

Л. ШнелТехнологија на електрични мерењаВајли и синови1993