Мерноуправувачки системи

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Мерноуправувачки системи

Код: 3ФЕИТ03008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+1

Наставник: Вон. проф. д-р Живко Коколански

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на технолошките и техничките аспекти на работата и користењето на мерноуправувачки системи. Компетентен за проектирање, развој и одржување на мерноуправувачки системи за различни сложени системи и процеси.

Содржина на предметната програма: Основни елементи на мерноуправувачките системи. Мерни сетила: пасивни сетила, паметни сетила, микроелектромеханички сетила. Електрични кола за кондиционирање. Аналогно-дигитални и дигитално-аналогни конвертори. Актуатори, регулатори и мотори. Програмабилни логички управувачи. Процесни мерења и управување.  Дефинирање на барањата и проектирање на мерноуправувачки системи. Студиски примери на мерноуправувачки системи.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1W. C. DunnInstrumentation, Sensors and Process ControlArtech House2006
2Zaguril HaqApplied Measurement SystemsIn Tech2012
3N. E. BattikhaThe Condensed Handbook of Measurement and Control, Third EditionISA2007
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1John BentleyPrinciples of Measurement SystemsPearson Education2005