Методи за оптимизација во електроенергетиката

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Методи за оптимизација во електроенергетиката

Код: 3ФЕИТ04012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Димитров

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања за пристапот кон решавањето на проблемите во електроенергетиката со примена на разни видови оптимизациони методи.

Содржина на предметната програма: Примери од електроенергетиката за потреба од оптимизација: функции на ефикаснист и трошковни карактеристики, распределба на моќности, рационално користење на расположивите производствени капацитети, димензионирање на електрични централи и разводни постројки, оптимизација на хибридни системи. Начин на поставување на оптимизационите проблеми. Функција на цел и ограничувања. Класификација на оптимизационите проблеми. Класични методи за оптимизација: градиентни ментоди, линеарно и нелинеарно програмирање. Техники на пребарување. Современи методи за оптимизација: генетски алгоритми и други природни методи. Примери од практиката. Анализа на чувствителност.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

F. C. Knopf Analysis and  Optimization of Process and Energy Systems J.Wiley&Sons 2012

2

J. Zhu Optimization of Power System Operation IEEE Press, J.Wiley&Sons 2009

3

K. Y. Lee, M. A. El-Sharkawi Modern Heuristic Optimization Techniques: Theory and Applications to Power Systems J.Wiley&Sons 2008

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Ravindran, K. M. Ragsdell, G. V. Reklaitis Engineering Optimization: Methods and Applications J.Wiley&Sons 2006