Микроелектроника и микросистеми

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Микроелектроника и микросистеми

2.    Код

3ФЕИТ05Л024

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Катерина Ралева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Располага со продлабочени инженерски знаења од микроелектрониката. Ги разбира технолошките процеси поврзани со микроелектронските елементи и склопови. Владее со основни CAD алати во микроелектрониката и може да дизајнира едноставни микроструктури.

11.    Содржина на програмата: Вовед – развој на микроелектрониката (ITRS), монокристал, фотолитографија; дифузија, епитаксија, оксидација, јонска имплантација, напарувања – метализација,  симулација на процесите, пакување; елементи на ИК – слојна отпорност, Ирвинови криви, pn-спој, Лоренс-Ворнерови криви, MOS-структура и карактеристики, биполарен транзистор, CAD-системи за нацрт; хибридни интегрирани кола; MEMS  и микросистеми, интеграција на процесите, специфични MEMS структури и примери; Органски полупроводници

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашни задачи, семинарски задачи/проекти

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

75

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби/ проектна задача

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Томислав ЏековМикроелектроникаУКИМ1986

2

Ј.ЌосевЗбирка решени примери од микроелектроникаFEIT1989

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Richard C. JaegerIntroduction to microelectronic fabrication, 2nd еdPrentice Hall2001

2

Stephen D. SenturiaMicrosystem designKluwer academic pub.2001

3

С. СентуриаДизајн на микросистемиВлада на РМ2015