Мобилни сензорски системи и амбиентална интелигенција

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Мобилни сензорски системи и амбиентална интелигенција
2. Код 4ФЕИТ07Л008
3. Студиска програма КТИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Христијан Ѓорески
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Програмирање и алгоритми, Податочни структури и програмирање
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со коцептот на мобилни сензорски системи и нивна употреба во секојдневието, носливи сензори, паметни уреди, амбиентална интелигенција. Со овој предмет, студентот ќе се стекне со знаење за практична употреба на алатки и техники за работа со мобилни сензорски податоци. И тоа, собирање податоци, нивна обработка, и градење на соодветни модели.
11. Содржина на програмата: Вовед во мобилни сензорски системи, паметни уреди, паметни системи, сензори за носење. Сензори во паметни телефони и паметни часовници. Вовед во концептот на Амбиентална Интелигенција и нејзините апликации, како што се препознавање на човечка активност, автоматско детектирање на паѓање, проценка на калории. Сензори, податоци за сензори, спојување на податоци, анализа на податоци, статистичко моделирање. Практичен развој на апликација за паметен телефон, вклучувајќи собирање податоци, анализа на податоци, развој на модели.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојно учење, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 45
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 40
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 40
17.3. Активност и учење 20
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Лабораториски вежби и завршен проект
20. Начин на полагање на испитот Парцијален испит во текот на семестарот во времетраење од 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Оценување на лабораториски вежби. Изработка на проектна задача која ќе се оценува.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Werner Weber, Jan Rabaey, Emile H.L. Aarts Ambient Intelligence Springer 2005
2 Manish J. Gajjar Mobile Sensors and Context-Aware Computing Morgan Kaufmann 2015
3 Mark Weiser . The Computer for the 21th Century Scientific American 1991