Мобилни сервиси со Андроид програмирање

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Мобилни сервиси со Андроид програмирање

2.    Код

3ФЕИТ12Л010

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Даниел Денковски, Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Андроид програмирање

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со напредни концепти и опции за програмирање во Андроид оперативниот систем. Работа со сите напредни UI елементи, API-a и хадрверски компоненти. Користење на комуникациските можности и интерфејси на Андроид. Напредни графички решенија. Користење на Google Cloud Messaging (GCM).

11.    Содржина на програмата: Принципи на напредно Android програмирање. Нишки и асинхроно процесирање. Сервиси. UI дизајн. Напреден о внесување на кориснички податоци. Работа со гестикулации. Пристап до интернет (HTTP). Web API-а. Android комуникациско APIs (SMS, телефонија и SIP). Google Cloud Messaging (GCM). Работа со Bluetooth хардверот, USB  и Wi-Fi. Google Play Game сервиси. Повеќекориснички gaming во Android. Напредни 2D и 3D графички техники. Android TV. Android Debug Bridge (ADB).

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

Еден парцијален испит во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Проектна задача од секој студент индивидуално. Дополнителен самостоен проект

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.  Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.  Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P. Deitel, H. Deitel and A. Wald Android 6 for Programmers: An App-Driven Approach Prentice Hall 2015

2

Shane Conder, Lauren Darcey, Joseph Annuzzi Jr. Advanced Android Application Development Addison-Wesley Professional 2014

3

Erik Hellman Android Programming: Pushing the Limits Wiley 2013