Мобилни сервиси со Андроид програмирање

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Мобилни сервиси со Андроид програмирање
2. Код 4ФЕИТ12Л007
3. Студиска програма ТКИИ, КТИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6, IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Даниел Денковски, Д-р Перо Латкоски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Програмирање и алгоритми
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со напредни концепти и опции за програмирање во Андроид оперативниот систем. Работа со сите напредни UI елементи, API-a и хадрверски компоненти. Користење на комуникациските можности и интерфејси на Андроид. Напредни графички решенија. Користење на Google Cloud Messaging (GCM).
11. Содржина на програмата: Принципи на напредно Android програмирање.
Асинхрони задачи и Вчитувач за асинхрони задачи.
Поврзување кон интернет и REST API. Приемник за дифузни пораки. Сервиси. Нотификации. Управувач со аларми. Ефикасен пренос на податоци. Распоредувач на задачи. Делени преференци. SQLite податочна база. Room, LiveData и ViewModel. Firebase Cloud Messaging (FCM).
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 10
17.2. Семинарска работа/проект 30
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Еден парцијален испит во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Проектна задача од секој студент индивидуално. Дополнителен самостоен проект.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 P. Deitel, H. Deitel and A. Wald Android 6 for Programmers: An App-Driven Approach Prentice Hall 2015
2 Shane Conder, Lauren Darcey, Joseph Annuzzi Jr. Advanced Android Application Development Addison-Wesley Professional 2014
3 Erik Hellman Android Programming: Pushing the Limits Wiley 2013