Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

2.    Код

3ФЕИТ07З019

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Компјутерски комуникациски технологии Ислушани: Компјутерски мрежи

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со мрежен софтвер и програмирање во мрежна околина. Симулации на мрежи, Управување со компјутерски мрежи. По завршување на курсот студентите самостојно ќе бидат оспособени за имплементација на мрежен софтвер, симулација на мрежни околини и за управување со компјутерски мрежи.

11.    Содржина на програмата: Програмирање во TCP/IP Околина. Имплементација на TCP/IP во ОС. Програмирање кај сателитски и стратосферски мрежи. Мрежно поврзување (internetworking). Peer-to-Peer апликации. Grid сруктури. Квалитет на услуги. Безбедност на мрежен софтвер.  Анализа на мрежа. Мрежни симулатори. Мониторирање на сервери во мрежа. Концепти и алатки за дизајн на мрежа.   Вовед во управување со компјутерски мрежи. Набљудување на мрежи. Дефиниции на управувани објекти (MIB база). Потреби за управување. Протоколи за управување. Поими.  SNMP + MIB. Integrated Traffic Monitoring (ITM). Netconf/Restconf + YANG. Netflow. IPFIX.  SNMPv1 и SNPM v2 стандарди. RMON и OSI(CMIP) стандарди. Практично управување со мрежи. Безбедно управување. Алатки за управување. Анализа на протоколи. Анализира на проток. Балансирање на оптоварувањето. Практични примери и идни трендови.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Клем А. Основи на мрежно управување Циско Пресс 2007

2

Сталингс В. SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and RMON2, 3то издание Адисон-Весли 1999

3

Петерсон Л., Дејви Б. Компјутерски мрежи: системски пристап, 5 издание Морган Кауфман 2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Агулмине Н. Принципи на автономно мрежно управување: од концепти до апликации Академик Пресс 2010