Мрежни оперативни системи

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Мрежни оперативни системи

2.    Код

3ФЕИТ07З020

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Календар

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Интернет технологии

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со концептите на мрежни оперативни системи, далечинско најавување и администрирање, мрежни сервиси, мрежно споделување датотеки, директориумски сервиси. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за работа и администрирање во околина на мрежни оперативни системи.

11.    Содржина на програмата: ВОВЕД  оперативни системи.  Разлики помеѓу оперативни системи и мрежни оперативни системи. Администрирање мрежни оперативни системи.Концепти на мрежна комуникација. Клиент-сервер. Jазол-јазол (peer-to-peer) мрежна комуницација. Сервиси од апликациско ниво за нивна поддршка. Поими за оддалечена најава, комуникација и пренос на датотеки. Механизми зад мрежни оперативни системи. Далечинско повикување процедури (RPC). Алатки (rlogin, rsh, rcp, rexec). Протоколи Telnet и FTP. Безбедна оддалечена најава и комуникација. SSH протокол. Автоматизирање на администраторски задачи со пишување командни „школка“ скрипти. Протоколи за пренос на електронски пораки (e-mail). SMTP. POP3. IMAP. e-mail сервер. Postfix.   Мрежни сервиси во оперативните системи. Основни сервиси за мрежна комуникација (DHCP. DNS). Основни конфигурации за мрежна поддршка (IP адреса, мрежна маска, gateway).  Статички и динамички IP адреси. DHCP протокол. DNS протокол. Библиотеки за DNS (кориснички апликации). Споделување датотеки во мрежна околина: smb, samba, NFS.  Корисничка и системска автентикација. Системски мрежни директориумски сервиси (LDAP, Active Directory) . Централна автентикација на корисници (NIS). Домени. Кориснички профили. Шетачки (roaming) кориснички профили.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

C. Bennvenuti Understanding Linux Network Internals O’Reilly 2006

2

Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B. UNIX and Linux System Administration Handbook, 4th Ed. Prentice Hall 2010

3

Liu C., Albitz P. DNS and BIND, 5th Ed. O’Reilly Media 2006

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Mikalsen,  P. Borgesen Local Area Management, Design & Security John Wiley&Sons 2002

2

Black, U. TCP/IP and Related Protocols: IPv6, Frame Relay, and ATM McGraw-Hill 1997

3

Carter G.,  Ts J., Eckstein  R. Using Samba: A File and Print Server for Linux, Unix & Mac OS X, 3rd Ed. O’Reilly Media 2007