Мултимедиски мрежи и сервиси

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Мултимедиски мрежи и сервиси

2.    Код

3ФЕИТ10Л024

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Борислав Поповски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се запознаат со архитектурата на мултимедиски мрежи и протоколите за транспорт на мултимедија. По завршувањето на обврските предвидени со предметот студентите ќе бидат оспособени да дизајнираат современи мулитмедиски комуникацики мрежи и сервиси.

11.    Содржина на програмата: Вовед во мултимедиски мрежи. Протоколи за интерактивни сервиси и сервиси во реално време (RTP, RTCP, SDP). QoS и сервисни класи. Управување со ресурси во мултимедиски мрежи и сервиси.  Перформанси на мултимедиски мрежи и  сервиси.  Мултикаст архитектури. IP Мултикаст. Мултимедиски апликации. Мултимедиски протоколи. Стриминг на аудио и видео. RTSP, RTMP.  HTTP базирани стриминг протоколи (HLS, HDS, SmoothStreaming). Адаптивен стриминг (MPEG-DASH). Архитектура на CDN. Архитектура на систем за OTT сервиси.  Карактеристики на мултимедиски плеери во различни оперативни системи. Мултимедиски плеери за WEB. Flash базирани плеери.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Hans W. Barz, Gregory A. BassettMultimedia Networks: Protocols, Design and ApplicationsWiley2016

2

Mihaela Van der SchaarMultimedia Over IP and Wireless Networks: Compression, Networking and SystemsAcademic Press2012