Надземни и кабелски водови

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Надземни и кабелски водови

2.    Код

3ФЕИТ09З015

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Ристе Ачкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења и познавања од областа избор, димензионирање и проектирање на надземните и кабелс­ките елктроенегретски водови. Се изучуваат конструкцијата, изведбата и основите за проектирање на надзем­ни водови како и избор, димензионирање и проверка на оптовареност на кабелските водови.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Област на изучување. Основни поими. Еле­мен­ти на надземните водови (НВ): (спроводници и јажиња, изола­тори, столбови, заземјување), нивна намена и карактеристики. Меха­ничка пресметка: влијание на кли­матс­ките фактори, темпера­тура, ветер, зимски додатни товари. Синџирница и парабола. про­вес, напрегање, сили. Равенка на состојбата и нејзино решавање. Критичен распон, критична температура, граничен распон, идеален распон. Основни димензии на столбовите: сигурносни растојанија, височини и оддалечености, премини и приближувања, заштитна зона. Заземјување на столбовите, типски заземјувачи. Атмосферски пренапони и заштита од нив. Проектирање и градба на надземните водови – општи принципи, избор на траса, дозволени распони, предзате­гање, монтажни табели, шаблони. Компјутерски поддржано проектирање. Енергетски кабли: конструкција: улога, поделба, означување, загре­вање и ладење на каблите. Избор на тип и пресек – критериуми. Поло­жу­вање, спојување, завршување. Експлоатација. Нови

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ристо АчковскиНадземни и кабелски водовиЕТФ-Скопје1995

2

Ристо АчковскиЗбирка задачи по надземни и кабелски водовиФЕИТ-Скопје2015

3

Ристо АчковскиКомпјутерска програма и упатство за проекти­рање на надземни водовиЕТФ-Скопје2005