Наменски и современи компјутерски мрежи

Последна измена: ноември 13, 2019

Предмет: Наменски и современи компјутерски мрежи

Код: 3ФЕИТ07006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Данијела Ефнушева

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на компјутерски мрежи во различни околини и системи: авиони, воздухопловни мрежи, мрежи во транспорт и транспортни системи. Познавање на протоколи во современите компјутерски мрежи за Гигабитни брзини на пренос.

Содржина на предметната програма: Воздухопловни мрежи. Мрежи во авиони, цивилни и воени. Мрежи за управување со индустриски постројки. Мрежна инфраструктура  за системи за работа во реално време. Мрежи во транспорт и транспортни системи. Оптички и безжични оптички мрежи.  Протоколи за упатување: EIGRP, OSPF, PNNI, IS-IS, RIP, Надежно поплавување; Хиерархиско упатување; EGP, BGP-4, CIDR. Достапност, Отпорност, Заштита/обнова, брзо ре-упатување; Квалитет на услуга (QoS)  QoS спецификација, сообраќај, карактеризација, основни механизми; Распоредување QoS архитектури; Гарантирани услуги; Крај-крај адаптивни апликации, H.323 Архитектура OverQoS; Достава на содржина ; Моделирање на сообраќај (Traffic Engineering);  Дизајн на упатувачи со големи брзини;   Втора генерација на мрежни системи; Switch Fabric, Multi-Stage Fabrics; Препраќање, мапирање на порти; Комутација и поврзување;   Мрежни процесори: составен блок за програмабилни мрежи; CAM и Ternary CAM IXP ; XScale Core процесор; Microengines – RISC процесори; Micro-engine  C компајлер.  Предизвици при дизајнот на модерни комутатори од Tera-bit класата; 100Tb/s оптички упатувач,  Комутација со ознаки и MPLS; MPLS; RSVP; Ограничено упатување; Multicast; Multicast во LAN; IP Multicast архитектура; IGMP; Multicast на апликациско ниво.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

I. Moir, A. Seabridge“Aircraft Systems: Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, Third Edition”John Wiley2008

2

A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall“Computer Networks 5th Edition”Prentice Hall2011

3

J. F. Kurose, K. W. Ross"Computer Networking: A Top-Down Approach"Pearson2012