Наноматеријали и наноструктури

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Наноматеријали и наноструктури

Код: 3ФЕИТ08017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање на знаења поврзани со фундаменталните својства наноматеријалите и наноструктурите што користат во системи со нанодимензиии и нивно оптимизирање за примена во енергетика, електрониката, роботиката и автоматиката.

Содржина на предметната програма: Видови и класификација на наноматеријалите. Техннологии за контролирано добивање на наноструктури. Нултидимензионални наноструктури: наночестички. Еднодимензионални наноструктури: нановлакна и наноцевки. Дводимензионални наноструктури: тенки филмови. Функционални наноматеријали: јаглеродни фулерени и наноцевки, микро и мезопорозни материјали, органски/неоргански хибридни материјали и нанокомпозити. Органски и полимерни наноматеријали. Карактеризација и својства на наноматеријалите. Примена на наноматеријалите за заштита на животната средина. Влијание на наноматеријалите на животната средина. Примена на наноматеријалите и наноструктурите за добивање нанометарски системи за примена во енергетиката, електрониката, роботиката и автоматиката.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Guo-Zhong Cao, Ying WangNanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications (2Nd Edition)World Scientific2011
2Sudipta Seal6. Functional Nanostructures: Processing, Characterization, and ApplicationsSpringer2008
3Zhen Guo, Zhen Guo, Li Tan4. Fundamentals and Applications of NanomaterialsArtech House2009
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Hideo Hosono, Yoshinao Mishima, Hideo Takezoe, Kenneth J.D. MacKenzieNanomaterials: Research Towards ApplicationsElsevier2006
2Xiaohua HuangNanotechnology Research: New Nanostructures, Nanotubes and NanofibersNova Publishers2007
3Katsuhiko Ariga, Paul O’Brien, Harry Kroto, Harold CraigheadManipulation of Nanoscale Materials: An Introduction to NanoarchitectonicsRoyal Society of Chemistry2012