Наноматеријали и наноструктури

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Наноматеријали и наноструктури

Код: 3ФЕИТ08017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање на знаења поврзани со фундаменталните својства наноматеријалите и наноструктурите што користат во системи со нанодимензиии и нивно оптимизирање за примена во енергетика, електрониката, роботиката и автоматиката.

Содржина на предметната програма: Видови и класификација на наноматеријалите. Техннологии за контролирано добивање на наноструктури. Нултидимензионални наноструктури: наночестички. Еднодимензионални наноструктури: нановлакна и наноцевки. Дводимензионални наноструктури: тенки филмови. Функционални наноматеријали: јаглеродни фулерени и наноцевки, микро и мезопорозни материјали, органски/неоргански хибридни материјали и нанокомпозити. Органски и полимерни наноматеријали. Карактеризација и својства на наноматеријалите. Примена на наноматеријалите за заштита на животната средина. Влијание на наноматеријалите на животната средина. Примена на наноматеријалите и наноструктурите за добивање нанометарски системи за примена во енергетиката, електрониката, роботиката и автоматиката.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Guo-Zhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications (2Nd Edition) World Scientific 2011
2 Sudipta Seal 6. Functional Nanostructures: Processing, Characterization, and Applications Springer 2008
3 Zhen Guo, Zhen Guo, Li Tan 4. Fundamentals and Applications of Nanomaterials Artech House 2009
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Hideo Hosono, Yoshinao Mishima, Hideo Takezoe, Kenneth J.D. MacKenzie Nanomaterials: Research Towards Applications Elsevier 2006
2 Xiaohua Huang Nanotechnology Research: New Nanostructures, Nanotubes and Nanofibers Nova Publishers 2007
3 Katsuhiko Ariga, Paul O’Brien, Harry Kroto, Harold Craighead Manipulation of Nanoscale Materials: An Introduction to Nanoarchitectonics Royal Society of Chemistry 2012