Наномрежи

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Наномрежи

Код: 3ФЕИТ10018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: Доц. д-р Валентин Раковиќ

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со поимот за омрежување на нано-машини, интра и интерклеточна сигнализација и формирање на наномрежи. Разбирање на разликите помеѓу традиционалните и молекуларните комуникации. Способност за работа на истражувања во областа.

Содржина на предметната програма: Поим за нано-машини. Приоди во развој на нано-машини. Очекувани карактеристики. Сигнализација помеѓу клетки. Молекуларни трансивери. Архитектура на нано-машини. Интерконекција на нано-машини. Техники за комуникација помеѓу нано-машини базирани на наножичани комуникации, безжични оптички комуникации и молекуларни комуникации. Поим за наномрежи. Карактеристики и компоненти на наномрежи. Типови на наномрежи. Споредба со традиционални комуникациски мрежи. Кратко-дометни (базирани на молекуларни мотори) и далеку-дометни (базирани на феромони) наномрежи. Информациски капацитет од аспект на теорија на информации. Моделирање на канал за различни типови наномрежи. Протоколи за наномрежи. Апликации на наномрежи. Симулациски алатки за наномрежи. Истражувачки предизвици во областа (развој на мрежни компоненти, молекуларна комуникациска теорија, нови архитектури и протоколи).

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Baris Atakan Molecular Communications and Nanonetworks: From Nature To Practical Systems Springer 2014
2 Antonio Maffucci and Sergey A. Maksimenko Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics Springer 2016
3 Junichi Suzuki, Tadashi Nakano and Michael John Moore Modeling, Methodologies and Tools for Molecular and Nano-scale Communications: Modeling, Methodologies and Tools Springer 2017