Напредни концепти на виртуелизација

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Напредни концепти на виртуелизација

Код: 3ФЕИТ07009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Даниел Денковски, Проф. д-р Марија Календар

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на основните концепти за виртуелнизација со хипервизори и напредните концепти на виртуелизација со контејнери. Примена на виртуелизација и виртуелизирани ресурси во различни модерни реализации на системи и мрежи.

Содржина на предметната програма: Основни концепти на виртуелизација. Класични техники за виртуелизација со користење на хипервизори. Управување со процесирачки и мемориски ресурси во виртуелни машини. Управување со I/O уреди во виртуелната околина. Модерни техники за виртуелизација во корисничкиот простор (OS-level) со користење на контејнери. Предности и недостатоци на виртуелизацијата со помош на контејнери. Концепти на виртуелизација на мрежни функционалности.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 James Turnbull The Docker Book, containerization is the new virtualization https://www.dockerbook.com/ 2016
2 Rajendra Chayapathi, Syed F. Hassan, Paresh Shah Network Functions Virtualization (NFV) with a Touch of SDN Pearson Education 2016
3 Matthew Portnoy Virtualization Essentials, 2nd Edition Wiley 2016
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1   Статии од списанија и зборници од конференции   2017