Напредни ПЛУ интегрирани системи за автоматизација

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Напредни ПЛУ интегрирани системи за автоматизација

Код: 3ФЕИТ01010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Миле Станковски

Цели на предметната програма: Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со хиерархиските системи со програмабилни управувачи, нивниот принцип на работа и начин на користење. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени за работа вмрежени ПЛУ системи, како и со комуникација на ПЛУ системи со некое хиерархиски надредено ниво. Исто така ќе бидат оспособени за проектирање на системи на управување со ПЛУ, пресметка на потребните хардверски и софтверски капацитети на управувачките уреди и сл.

Содржина на предметната програма: Програмабилни логички управувачи како дел од дистрибуираните и хиерархиските управувачки системи. Протоколи за комуникација помеѓу ПЛУ-а од ист и различен производител. Стандарди за интероперабилност. Методи за пристап и менување на меморијата на ПЛУ за време на работа и сл. Програми за интерграција на системи кои се управување од ПЛУ – SIEMENS PCS7, WONDERWARE, YOKOGAWA CENTUM VP, FACTORY TALK и сл.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. A. Bryan, E. A.  BryanProgrammable Controllers: Theory and ImplementationIndustrial Text Company1997

2

E.A. ParrProgrammable Controllers An engineer’s guideNewnes2003

3

Robert LewisModeling control Systems Using IEC 61499The Institution of Engineering and Technology2001