Напредни стандарди за складирање и обработка на податоци

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Напредни стандарди за складирање  и обработка на податоци

Код: 3ФЕИТ07010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Даниел Денковски, Доц. д-р Горан Јакимовски

Цели на предметната програма (компетенции): Управување, моделирање, складирање и рударење со податоците. Работа со полу-структурирани и неструктурирани бази на податоци. Работа со XML и МуSQL и алатки за конвертирање и работа со NoSQL. Работа со мултимедиски податоци.

Содржина на предметната програма: Преглед на структурираните бази на податоци, недостатоци и предности. Вовед на полу-структурирани бази на податоци и концепт на XML. Оптимална стратегија за креирање на полуструктурирани податоци и концепти на неструктурирани бази на податоци. Концепти на NoSQL наспроти SQL. Оптимизирање на складирањето на податоци и интерпретација на податоци преку податочно рударење. Начини на складирање, обработка и донесување заклучоци кај мултимедиски податоци и поврзување на истите со постоечките податоци.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Eliotte Harold XML bible, 3rd edition John Wiley & Sons 2004
2 Ralph Stair, George Reynolds Fundamentals of information systems Course Technology 2015
3 Anand Jarajaman, Jerffrey Ullman Mining of massive datasets Cambridge 2011