Напредни веб технологии и сервиси

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Напредни веб технологии и сервиси

Код: 3ФЕИТ11005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Марија Календар, Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите ќе бидат оспособени за развој на напредни апликации и сервиси базирани на современи веб технологии.

Содржина на предметната програма: WEB 2.0. Примери за WEB 2.0. WEB 2.0 и кориснички генерирана содржина. Социјални мрежи и колективна интелигенција. WEB 2.0 технологии. Влијание на Web 2.0 врз бизнисот и општеството. Web 2.x технологии. Web сервиси и пресметување во облак. Web 3.0 и концепти на семантички веб. Web 3.0 технологии. Web 3.0 апликации и управувањето со веб податоците. Сигурност на веб сервисите. Управување со веб сервиси. Мобилни веб сервиси. Идни трендови на развој на веб технологиите и сервисите.

Литература:

 

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Serge Abiteboul, Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset,  Pierre Senellart Web data Management Cambridge University Press 2012
2 Michael P. Papazoglou Web Services: Principles and Technology Pearson Education Limited 2008