Нисконапонски апарати

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Нисконапонски апарати

2.    Код

3ФЕИТ02З016

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Михаил Дигаловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со принципи на работа на нисконапонските апарати, конструктивни изведби, нивна примена, димензионирање, избор од каталог. Примена на ННА во заштита и управување во електроенергетски постројки, индустрија, станбени и деловни објекти.

11.    Содржина на програмата: Општи одлики и класификација на нисконапонските апарати-ННА. Номинални режими на работа, степен на заштита и конструктивни елелементи на ННА. Електромагнетни сили и моменти во ННА. Загревање и ладење на ННА. Контактни системи и појава на електричен лак кај ННА. ННА за електрична заштита. Комутациски ННА во расклопна техника.  Комутациски ННА за управување. ННА за управување. Регулатори, контролери, давачи на сигнали. Бесконтактни прекинувачи за еднонасочна и наизменична струја.  Хибридни ННА.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

5

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А.Е. Фицџералд, Чарлс Кингсли Помладиот, Стефан Д. УмансЕлектрични машини. (шесто издание)McGraw-Hill Science/Engineering/Math 

2

H.C.RotersElectromagnetic devices  

3

Дигаловски М.Предавања по предметот Нисконапонски апарати  

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Lyshevski S. EElectromechanical systems, electric machines and applied mechatronics