Обновливи извори на електрична енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Обновливи извори на електрична енергија

2.    Код

3ФЕИТ04Л014

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Димитар Димитров

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни инженерски знаења за процесите на генерирање на енергија кај системите што користат различен вид на обновлива енергија. Запознавање и основно димензионирање на системите што користат ОИЕ. Оспособување за идентификација на исплатлива примена на ОИЕ.

11.    Содржина на програмата: Категоризација на изворите на енергија. Состојба, застапеност и трендови на обновливите извори на енергија (ОИЕ). Климатски промени. Карактеристики и статистички параметри на енергијата на ветерот. Карактеристики и статистички параметри на енергијата на ветерот. Карактеристики и статистички параметри на енергијата на ветерот. Ветерни турбини и ветерни електрични централи. Системи за искористување на биомасата. Создавање на биогас и негово искористување. Искористување на геотермалната енергија. Основни карактеристики на малите хидроелектрични централи. Искористување на енергијата на брановите и процесите на прилив и одлив. Карактеристики на сончевото зрачење. Фотоволтаични системи. Системи за конверзија на сончевата енергија во топлина и во електрична енергија Системи за акумулирање на енергија. Мерки за поддршка на ОИЕ. Економска анализа и исплатливост на ОИЕ.

12.    Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, изработка домашни задачи. Теренска настава.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашни проектни задачи.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gilbert MastersRenewable and Efficient Electric Power SystemsJohn Wiley & Sons Ltd.2004

2

F. Zobaa, R. C. BansalHandbook of Renewable TechnologyWorld Scientific Publishing Co. Pte. Ltd2011

3

Б. К. ХоџАлтернативни енергетски системи и примениАрс ЛАМИНА2013

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gavin D. J. HarperPlanning and Installing Micro Hydro SystemsDGS/Berlin2012

2

 Planning and Installing Photovoltaic SystemsDGS/Berlin2008

3

J.F.ManwellWind Energy Explained: Theory, Design and ApplicationJohn Wiley & Sons Ltd.2009