Обработка и пренос на мерни сигнали

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Обработка и пренос на мерни сигнали

Код: 3ФЕИТ03010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Маре Србиновска

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања од обработка и пренос на мерни сигнали. Развој на системи за аквизиција на податоци.

Содржина на предметната програма: Видови мерни сигнали и нивно генерирање. Аналогно дигитална конверзија на мерен сигнал. Мултиплексирање и теорија на семплирање. Пречки при пренос на мерни сигнали и начин за нивно потиснување. Системи за собирање мерни податоци. Пренос на мерни сигнали и мерни податоци. Заштита на мерниот сигнал во тек на пренос. Приказ, прием на мерни сигнали и нивна обработка.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1J. W. Tippie“VXI Data Acquisition Handbook”Kinetic Systems Company2000
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Gabriele D’Antona, Alessandro FerreroDigital Signal processing for measurement systems