Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта

Код: 3ФЕИТ07011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник:  Доц. д-р Христијан Ѓорески

Цели на предметната програма (компетенции): Работа со сензорски податоци и градење на наменски алгоритми за обработка на истите. Работа со Python алгоритми за автоматска обработка на сензорските податоци. Креирање на модели.

Содржина на предметната програма: Генерирање на многу податоци во реално време од IoT уреди. Складирање на податоците во Облак системи и автоматска обработка на сензорските податоци.  Дефинирање на различни интерфејси кон складирање на податоци во облак систем (поим за магла и роса). Учење на шаблони на однесување на уредите и далечинско оптимизирање. Селективно складирање на податоците во Облак систем. Методи од областа на машинското Учење за анализа на податоците. Користење на RESTful структура и оптимизирање на протокот на информации. Имплементирање на алгоритмите и моделите со помош на Јава или Python околина (Weka, sklearn, tflearn, numpy, matplotlib, pandas).

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Qin, W.,”RestThing A Restful Web service infrastructure for mash-up physical and Web resources” EUC 2011
2 Go,T.,Hirotsugu,G. “Machine Learning Applied toSensor Data Analysis” , Yokogawa Technical Report 2016
3 Fei, H., Qi, H. "Intelligent Sensor Networks: The Integration of Sensor Networks, Signal Processing and Machine Learning" CRC Press 2016