Оперативни системи и драјвери

Последна измена: ноември 14, 2019

Предмет: Оперативни системи и драјвери

Код: 3ФЕИТ07012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марија Календар

Цели на предметната програма (компетенции): Концепт за модуларност на оперативните системи, како начин за нивно управување, надградување и проширување.  Можности за проширување и додавање модули /драјвери за работи со нови периферии во повеќе видови оперативни системи.

Содржина на предметната програма: Напредни концептите на процеси, управување со меморија, влез/излез, датотечни системи и сигурност. Администраторски скрипти. Системски повици кај Windows и UNIX/Linux оперативните системи. Оперативни системи за вградливи компјутерски системи: Android, Линукс, NetBSD, Windows Mobile. Оперативни системи за работа во реално време: RTOS.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert Love”Linux Kernel Development”, 3rd EditionAddison-Wesley2010

2

William Stallings“Operating Systems:Internals and Design”, Principles, 7 EdPrentice Hall2011

3

A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull”Operating Systems Design and Implementation”, 3rd EditionPrentice Hall2006

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Silberschatz, Galvin, Gagne“Operating Systems Concepts Essentials”John Wiley & Sons2010

2

A. S. Tanenbaum”Modern operating Systems”, 3rd EditionGOAL Series,Prentice Hall2007

3

J. Corbet, A. Rubini, G.  Kroah-Hartman“Linux Device Drivers”, 3rd EditionO’Reilly2005