Оптимално и робустно управување

Последна измена: ноември 11, 2019

Предмет: Оптимално и робустно управување

Код: 3ФЕИТ01011

Број на ЕКТС кредити:

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вонр. проф. д-р Весна Ојлеска Латкоска

Цели на предметната програма: Оспособеност за решавање проблеми од робустно управување. Користење на повеќе методи и алгоритми. Изведување на нумерички решенија за оптимално и робустно управување. Можност за примена на најразлични методологии, во склоп на дадената содржина, на реални проблеми од управување и моделирање, како и оспособеност за научно-истражувачка работа во областа.

Содржина на предметната програма: Алгебарски Рикатиеви равенки. Интерна стабилност. Параметризација на сите контролери. H2-управување и H2 филтрирање. H-inf управување и Х-инф филтрирање.   Редукција на контролер. Несигурност на моделот. Генерална рамка за синтеза на робустност.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kemin Zhou with John C. Doyle, and Keith GloverRobust and optimal controlPrentice Hall1996

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kemin Zhou,with John C. DoyleEssentials of robust controlPrentice Hall1999

2

J. StefanovskiH-inf problem with nonstrict inequality and  all solutions: Interpolation approach,,SIAM J. Contr. and Optim., Vol. 53, No. 4, pp. 1734—1767.SIAM2015