Основи на електрични централи и разводни постројки

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Основи на електрични централи и разводни постројки

2.    Код

3ФЕИТ04Л016

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Невенка Китева Роглева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за процесите и начините за добивање електрична енергија од класичните извори на електрична енергија: термоелектричните,  хидроелектричните централи, нуклеарни централи, когенеративни и постројки на биомаса. Стекнување знаење за улогата, значењето и составните елементи на разводните постројки и трафостаници. Оспособеност за цртање на еднополни шеми на разводните постројки и  трафостаници.

11.    Содржина на програмата: Типови на хидроелектрични централи и нивни главни составни компоненти. Хидроенергетска и помошна опрема во ХЕЦ. Карактеристики на електромеханичка опрема. Номинални параметри на турбина на генератор. Типови на термоенергетски објекти (ТЕО). Компоненти на ТЕО. Номинални параметри на котел, турбина турбогенератор. Термодинамички процеси во ТЕЦ Оптимална распределба на оптоварувањето кај ТЕЦ реализирани според шеми во блок врска и шеми со заеднички парни, генераторски и собирници за висок напон. Типови когенеративни постројки.  Режим на работа на когенеративни постројки. Постројки со комбинирани циклуси. Микротурбини. Тригенерација.  Нуклеарни централи. Постројки на биомасата. Постројки со парна турбина. Гасно-турбински постројки.  Постројки за искористување на потенцијалот на геотермалната енергија.  Структурни шеми на електроенергетски објекти. Шеми на поврзување со мрежа. Синхронизација. Конвенционална и модерна архитектура на трафостаници. Енергетски трансформатори и комутац

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

5

16.3. Домашно учење

80

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

200

18.    Критериуми за оценување

до 109 бодови

5 (пет) (F)

од 110 до 129 бодови

6 (шест) (E)

од 130 до 149 бодови

7 (седум) (D)

од 150 до 169 бодови

8 (осум) (C)

од 170 до 184 бодови

9 (девет) (B)

од 185 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од 15.1-16.3

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

 

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. ShebléPower Generation, Operation and ControlJohn Willey & Sons2013

2

John D. McDonaldElECTRIC POWER SUBSTATIONS ENGINEERINGGrigsby, L.L., Ed., CRC Press2007

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.J. Pansini, K.D. SmallingGuide to Electric Power GenerationThe Fairmont Press, Inc2005