Основи на конвексна оптимизација со примена

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Основи на конвексна оптимизација со примена

2.    Код

3ФЕИТ08З013

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Зоран Хаџи-Велков, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основната теорија на конвексна оптимизација. Препознавање и решавање на конвексни оптимизациски проблеми кои се јавуваат во електротехниката.

11.    Содржина на програмата: Поим за математичка оптимизација. Значење на конвексната оптимизација во електротехниката и ИКТ (примери). Конвексност наспроти неконвексност. Оптимизација без ограничување. Илустративни примери од електротехника. Конвексни множества. Конвексни функции. Конвенсни оптимизациски проблеми. Еквивалентни проблеми. Критериум за оптималност. Дуалност. Функција на Лагранж. Услови за оптималност. Теорема на Karush-Kuhn-Tucker. Конвексна оптимизација со најмали квадрати. Линеарно програмирање. Примена во оптимизација на моќност на сигнали. Примена на нумерички алгоритми во оптимизациски проблеми. Метод со внатрешна точка. Користење на CVX солвер во Matlab. Конвексна релаксација. Примена во оптимален дизајн на системи и мрежи. Оптимизациски проблеми во телекомуникациско инженерство. Примена во оптимизација на системи базирани на ИКТ.

12.    Методи на учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

65

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

 

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Boyd and L. VandenbergheConvex OptimizationCambridge University Press2004