Основи на мерни системи

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Основи на мерни системи

2.    Код

3ФЕИТ03З007

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Маре Србиновска

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните методи за мерење на електрични и неелектрични големини. Запознавање со принципите на функционирање на аналогните и дигиталните мерни инструменти.

11.    Содржина на програмата: Основни поими и дефиниции во мерната техника. Статички и динамички карактеристики на мерните уреди. Основи на мерната неодреденост, грешки при индиректни мерења. Основни карактеристики на аналогните и дигиталните мерни инструменти. Сетила и преобразувачи. Класификација на мерни сетила. Запознавање со отпорнички, капацитивни и индуктивни сетила за мерење на различни физички величини. Прилагодување на мерни сигнали и основни конфигурации на мерните кола.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ц. Гавровски

Основи на мерна техника

ФЕИТ, Скопје

2011

2

М. Србиновска

Основи на мерни системи

интерна скрипта, ФЕИТ

2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Julian Gardner

Microsensors, Principles and Applications

Wiley

1995